Sara Pettersson

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har erfarenhet av att arbeta med avfallsrelaterade frågor, både vad gäller det operativa arbetet med minimering, hantering och behandling av avfall samt gällande avfallslagstiftning. Jag är utbildad avfallsförebyggandecoach vilket innebär att jag hjälper verksamheter att minska sina avfallsmängder och bli mer resurseffektiva. Utöver de självklara effekterna av att arbeta avfallsförebyggande, till exempel en minskad miljöpåverkan, är detta något som kan påverka både ekonomi, arbetsmiljö, medarbetarengagemang och verksamhetsstyrning positivt. Jag har även medverkat i forsknings- och utvecklingsprojekt inom avfallsminimering och cirkulär ekonomi, främst med fokus på matsvinn.

Jag arbetar med lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö och med förvaltning av miljö- och kvalitetsledningssystem. Jag har arbetat som miljökoordinator och miljösamordnare för företag inom olika branscher och där fungerat som stöd i det operativa och strategiska miljöarbetet. Bland annat med fokus på lagstiftning och miljökrav för produkter och kemikalier, kontakter med tillsynsmyndigheter, tillståndsansökningar och anmälningar samt genomförande av skyddsronder och riskbedömningar.

Som revisor för SBR:s certifieringssystem för miljö- kvalitet och arbetsmiljö genomför jag externa revisioner hos bildemonteringsfirmor.

Varför RSM&CO?

- Här får jag möjlighet att utnyttja mitt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor i stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter. Dessutom är det inspirerande att dela arbetsplats med kollegor som sitter inne på så mycket kunskap som de mer än gärna delar med sig av!

Kontakta mig

Contact picture

Sara Pettersson

0761-01 79 15

Kontakta mig