Förorenad mark och vatten

Dagens miljölagstiftning ställer höga krav på den som köper, säljer eller ska exploatera mark eller fastighet. Oavsett vilka förutsättningar som råder är det viktigt att anlita en samarbetspart som kan guida genom djungeln av riktvärden, provtagningsmetoder och åtgärdsalternativ, och som kan säkerställa att undersökning och åtgärder genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Förorenad mark och vatten

Föroreningar i mark och grundvatten är sedan ett flertal år i fokus hos miljömyndigheterna. Det är därför många verksamheter som får krav gällande inventering av potentiella föroreningar.

Föroreningar i mark är normalt förknippade med negativa kostnader eftersom omhändertagande av en förorening i de flesta fall inte tillför verksamheten något värde. Om en förorening påträffas finns olika alternativ . Oavsett vilka förutsättningar som råder är det viktigt att anlita en samarbetspart som kan guida genom djungeln av riktvärden, provtagningsmetoder och åtgärdsalternativ, och som kan säkerställa att undersökning och åtgärder genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Beroende på förutsättningarna kan hanteringen av potentiella föroreningar omfatta olika steg. Om inga allvarliga risker för föroreningar identifieras i den historiska inventeringen så räcker det många gånger med att genomföra en MIFO fas1-undersökning. Ytterligare steg som kan ingå som vi kan erbjuda är:

  • Inventeringar och riskklassning enligt MIFO FAS 1 och FAS 2 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden)
  • Framtagande av historiskinventeringar och provtagningsplaner
  • Tekniska markundersökningar
  • Riskanalyser och åtgärdsförslag till sanering
  • Grundvattenprovtagning
  • Statusrapporter

RSM&CO är en del av Ragn-Sells koncernen vilket innebär att vi tillsammans kan erbjuda en skräddarsydd helhetslösning gällande en förorenad fastighet eller byggnad genom ett så kallat Terrafutura-projekt.

Ragn-Sells koncept TerraFutura lyfter avfall högre upp i avfallshierarkin och minskar framställningen från jungfruligt material.

 

TerraFutura

TerraFutura är en helhetslösning för en effektiv behandling av förorenade områden. Hanteringen är ofta en komplex verksamhet med hårda miljökrav. Därför är vi gärna med genom hela behandlingsprocessen, från riskbedömning till upprättande av en slutrapport som skickas in till myndigheterna. Läs mer på ragn-sells.se

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Hermansson

0767-60 10 08

Kontakta mig

Kontakta mig

Contact picture

Magnus Svensson

0761-01 79 69

Kontakta mig

Tjänster

Teaser image

Miljömätningar

Vårt mätlaboratorium är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005 och vi kan erbjuda flera olika typer av mätningar

Läs mer