Förstudie

Vi genomför förstudier och tekniska utredningar för om- och tillbyggnation av befintliga anläggningar samt för nya anläggningar, både "green field" och utveckling av befintlig verksamhet.

Genom att ta hänsyn till såväl tekniska som ekonomiska och miljörelaterade förutsättningar kan vi ge er en bra helhetsbild över alternativen och medverka till de mest fördelaktiga investeringarna. Vi hjälper er att utarbeta och ta fram lönsamhetskalkyler och investeringsunderlag samt att upprätta drift- och underhållsbudget. Vi tar även fram tekniskt underlag och hjälper er med att bedöma miljö-, säkerhets- och hälsoeffekter.

Vi utför kvalificerade ekonomiska utredningar som underlag inför investeringsbeslut. Med goda kunskaper kring tekniska koncept, miljölagstiftning och energibeskattning hjälper vi er att ta fram investeringsunderlag för större anläggningsprojekt, som exempelvis ett nytt kraftvärmeverk. Dessutom tar vi även fram lönsamhetsanalyser där nuvärde och återbetalningstid bestäms utifrån era specifika förutsättningar. Vi utför finansieringsanalyser med framtagande av kassaflödesdiagram och nyckeltal samt känslighetsanalys där kritiska parametrars effekt på lönsamheten för ett projekt granskas. Genom att ta hänsyn till omvärldsfaktorer som skatter, energi- och bränslepris med mera hjälper vi er även med riskbedömning av projektets lönsamhet.

Genom att utföra en förprojektering före entreprenadupphandling kan ni redan i ett tidigt stadium specificera teknik, tidplan samt potentiella leverantörer. Vi hjälper er med detta genom att ta fram det underlag som behövs såsom layouter, flödesscheman samt mass- och energibalanser, specificerar krav på teknisk utrustning samt upprättar en tidplan. Vi har stor vana av att skapa enkla och tydliga förfrågningsunderlag för såväl offentliga som privata aktörer och har de specialistkunskaper som behöver för att ta fram ett komplett underlag.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>