Projektgenomförande

Vi bistår våra kunder inom genomförande av anläggningsprojekt med såväl projektledning som expertkunskaper.

Genom lång erfarenhet av genomförande av energianläggningsprojekt har vi vana av att projektleda genomförande av anläggningsprojekt. Arbetet handlar till stor del om att upprätta rutiner och tydligt sätta upp ett regelverk tillsammans med beställare och inblandade konsulter och entreprenörer. Regelverket för ett lyckat projektgenomförande grundläggs redan i samband med upphandling och avtalstecknande, när projektet går vidare till detaljprojektering och byggnation behöver de överenskomna rutinerna följas upp och säkerställas.

Under detaljprojektering av ett energi- eller processprojekt hamnar fokus på att säkerställa att gränssnitt mellan olika entreprenader och befintliga anläggningsdelar synkas och utformas på ett säkert sätt med hänsyn till krav på arbetsmiljö och underhållbarhet. Efter detaljprojektering följer tillverkning i verkstäder, under denna fas kan vi bistå kunden med verkstadsbesök för att säkerställa kvaliteten i tillverkningen. Under den efterföljande montagefasen är tidsplanering och arbetsmiljösamordning kritisk ur ett beställarperspektiv, vi kan under denna fas bistå med projektledning och samordning för säkerställa att byggnationen fortgår enligt planering på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt.

Vi kan även bistå vår kund i kontakt med entreprenörer, genom att säkerställa att samordning sker med övriga parter och att granska inkommande dokumentation. I samband med idrifttagning och färdigställande av anläggning kan vi bistå vår kund med samordning av entreprenader, provningsplaner, genomförande av riskanalyser och besiktningar.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>