Ständiga förbättringar & Lean

Alla företag och organisationer strävar alltid efter att bli bättre. De flesta försöker att på ett strukturerat sätt bli effektivare. Det finns många metoder och verktyg att använda. RSM&CO kan hjälpa dig i din verksamhet med flera metoder som vi presenterar här nedan. Gemensamt för dessa är ledningens engagemang.

Lean Production

Ingen process är så bra att den inte kan förbättras. Det är en av grundfilosofierna i Toyotas Produktions System (TPS). Lean är den mest kända metoden idag för att arbeta med ständiga förbättringar eller som japanerna säger Kaizen. Lean kan användas både i tillverkande företag men även i administration och tjänsteföretag.

I en organisation som jobbar med Lean kan man vara resurs eller flödeseffektiv. Om man arbetar med resurseffektivitet försöker man vara så effektiv man kan vara med de interna resurserna man har men struntar i kundens behov av snabb expediering. I en flödeseffektiv organisation försöker man alltid att lösa kundens problem fortast möjligt utan att tänka på de egna resurserna. I praktiken betyder det att i flödeseffektivitet får vi snabba ledtider utan dröjsmål och uppbyggnad av lager. Man kan då säga att den flödeseffektiva organisationen är mer Lean än den resurseffektiva.

Grundpelarna i Lean är att arbeta med det som är värdeskapande och eliminera och ta bort slöseri. Slöserierna är 8 till antalet och dessa är.

8 slöserier

 • Överproduktion
 • Onödiga lager
 • Onödiga transporter
 • Väntan
 • Onödiga rörelser
 • Felaktiga processer
 • Defekter och felaktigheter
 • Företaget utnyttjar inte medarbetarnas kunskap och kreativitet

 

Att arbeta med Lean Production (administration)

Vi på RSM&CO kan hjälpa till vid olika faser i ert arbeta med att införa Lean i organisationen. Här kommer förslag på hur ett införande kan se ut.

Steg 1: Ledningen utbildar sig och väljer väg.

Ledningsgrupp och nyckelpersoner går utbildningar om Lean och vilka verktyg som finns. Exempel på utbildning kan vara ett köra ett leanspel.

Steg 2: Ledningsgruppen kartlägger nuläget 

Genom att göra t ex en Read a Plant Assesment kartlägger ledningen var företaget står nu.

Steg 3: Ledningen bestämmer väg

Ledningen tar beslut i frågor som vision/mål, hur kompetensen ser ut vad gäller förbättringsarbete, motivation, vilka resurser och vilka metoder som behövs för att nå målen och därefter sätta upp en grov handlingsplan.

Steg 4: Utbilda ledare och medarbetare

Utbildningen kan vara i t ex leanspel, värdeflödesanalys, 5S, SMED

Steg 5. Börja införa de metoder som är lämpliga

Verktyg och metoder för att lyckas med Lean

Leanspelet

Leanspelet är en grundläggande utbildning i vad Leran är: Det är normalt en endagarsutbildning där man blandar teori med praktik och reflektioner över Lean. I spelet får deltagarna självas vara med och ta beslut om förbättringar som kan göras. Det spelas i 4 – 5 spelomgångar och i sista spelomgången har vi en flödeseffektiv verksamhet. Deltagarna tas med på en resa från kaos till effektivitet. Däremellan går vi igenom vad är lean? Vad är slöserier mm.

 Värdeflödesanalys/design

I en värdeflödesanalys följer vi en produkt eller process från början till slut. Vi ser hur produkten förädlas eller processen genomförs. I analysen mäter vi t ex stycktider, ställtider, processtider, genomloppstider, avstånd, RFB (rätt från början), lager mm. Utifrån analysen ser vi vad vi kan göra på kort sikt (ständiga förbättringar/kaizen) och på lång sikt försöker vi att skapa en ny effektivare design.


Ordning och reda med 5S

Alla vill vi väl ha ordning och reda och få en trivsam och effektiv arbetsplats. RSM&CO kan hjälpa dig med såväl utbildning som stöd vid införandet eller när du vill vidareutveckla konceptet.

5S är en metod som kommer från Japan men är indelad i 5 olika delar. Vi har översatt det till svenska på detta sätt.

 • Sortera – ta bort allt som öär onödigt
 • Systematisera/strukturera – organisera så allt får sin egen plats
 • Städa – rengör arbetsplatsen
 • Standardisera – ta fram tydliga rutiner
 • Skapa vana/se till – skapa de goda vanorna/självdisciplin


Snabbare omställningar med SMED metoden

För att klara att införa Lean så behöver man korta ledtiderna. Tillverkar man produkter i olika maskiner är det svårt att köra små serier om ställtiderna är långa. Genom SMED (Single Minute Exchange of Dies) metoden kan man få ned sina ställtider. På företag som vi på RSM&CO har hjälpt har man fått ned tiden från nästa 2 timmar till 14 minuter.

Vi hjälper dig genom att hålla utbildning i SMED och vid införandet av SMED metoden.

Six Sigma

Six Sigma kom till i början av 80-talet i USA som ett svar på japanernas frammarsch. Man började utbilda specialister efter olika färger på bälten där White belt var den kortaste utbildningen och Black belt den längsta. Däremellan hade man Yellow belt och Green Belt.


Six Sigma projekt använder man i huvudsak för göra förbättringar på enskilda problem.

Six Sigma använder ett arbetssätt som heter DMAIC (define, measure, analyse, improve, control). På svenska blir det.


D = definiera ditt problem
M = Mät och förstå problemet
A = Analysera och ge förslag på förbättringar
I = Inför de förbättringar ni kommit fram till
C = Kontrollera den genomförda förbättringen

När man genomför ett Six Sigma projekt använder man många av de kvalitetsverktyg som finns t ex de 7 QC verktygen och en del av de 7 managementverktygen

Vi kan utbilda dig i alla nivåer upp till Green Belt och sedan vara behjälplig vi införandet.

Visualisering och daglig styrning

Daglig styrning eller styrning med pulsmöten har blivit allt vanligare både i tillverkande företag som tjänsteföretag som i administration. Oftast tar man fram whiteboardtavlor där man noterar hur mycket som gjorts, vad ska göras i framtiden och vilka avvikelser som finns. Vid korta möten får alla information och nödvändiga åtgärder kan vidtas.

RSM&CO hjälper dig vid införandet och ger förslag på upplägg.

Tjänster

Teaser image

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

RSM&CO har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem enligt ISO 9001:2015. Hur kan vi hjälpa er med ISO 9001?

Läs mer