Utveckla en hållbar leverantörskedja

Den här kursen riktar sig till dig som är hållbarhetsansvarig eller dig som arbetar med inköp och ledningssystem och som vill skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar leverantörskedja. Vi tar ett samlat grepp kring strategisk leverantörsutveckling och ger dig verktygen att identifiera och kommunicera verkningsfulla krav, riskbedöma leverantörer, skapa dialog och att utforma en resurseffektiv uppföljning.

Många företag och organisationer ställer idag hållbarhetskrav på sina leverantörer och i den egna verksamheten. Det kan handla om miljökrav, krav på goda arbetsförhållanden, säkra och hälsosamma arbetsplatser och affärsetiska krav. Verksamheter som jobbar med kvalitetsledningssystem har dessutom krav på sig att ta fram rutiner för att välja ut och återkommande bedöma sina leverantörer. Dessa verksamheter förväntas även jobba proaktivt med både intressentanalyser och att hantera risker och möjligheter och där leverantörskedjan bör vara en viktig del. Därför finns det goda skäl att ta ett samlat grepp och utveckla sitt sätt att säkra leverantörskedjan både ur hållbarhets- och kvalitetsperspektiv.

Kursen ger dig

Kursen ger dig som arbetar med inköp eller med ledningssystem, metodik för att säkerställa en god leverantörsuppföljning utifrån ställda krav, men också kunskap om hur man skapar förutsättningar för att utveckla relationen med leverantörer. Kursen tar ett helhetsgrepp på leverantörsutveckling för att skapa effektiva och hållbara leverantörskedjor.

Målgrupp

Inköpare, kvalitetsansvariga, produktionsansvariga – alla som hanterar inköp och leverantörer inkl. leverantörsuppföljning.

Ur kursens innehåll

  • Vilka kriterier som är lämpliga att utgå ifrån vid val av leverantörer. T.ex. vad olika certifieringar innebär och hur du kan värdera detta.
  • Att ställa rätt sorts krav - relevanta krav där det har betydelse inom olika områden (miljö, kvalitet, social hållbarhet).
  • Att ställa krav på rätt sätt – Så att de blir bindande (t.ex. i kontrakt, i Code of Conduct, eller i andra typer av förbindelser (Terms and Conditions). Att kraven är tydliga och går att följa upp.
  • Hur du planerar för en resurseffektiv uppföljning (riskanalyser) och metoder för uppföljning.
  • Hur du skapar en löpande kommunikation med dina leverantörer – för feedback och input och för att skapa möjlighet till utveckling av dina produkter och tjänster.
  • Affärsetik – för att bli medveten om risker. Hur problem upptäcks och kan förebyggas.
  • Skyddande av materiell och immateriell egendom - tex datasäkerhet.
  • Hantering av eventuella avvikelser.
  • Att arbeta proaktivt med leverantörer – Genom samarbete, långsiktiga relationer, kompetensöverföring och kapacitetsbyggande.

Information

Kurs

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Tisdag
31 mars
Kurskod: C06-200331

Anmälan >>

Göteborg

Onsdag
20 maj
Kurskod: C06-200520

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

010-615 33 42

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

0708-59 96 72

Kontakta mig >>